SƠN TÀU BIỂN

Hoạt động trên môi trường nước, nồng độ muối cao, tính axit nhiều, có nhiều sinh vật gây hại như hà, trùng … gây ra sự hư hại ăn mòn cho con tàu. Các lớp sơn chính là giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn các tác động xấu này.

96,0002,013,000
95,2001,995,400
87,0001,815,000
87,0001,815,000
100,0002,101,000
101,7002,138,400
102,8002,162,600
85,4001,779,800
80,8001,678,600
89,0001,859,000
84,8001,766,600
82,6001,718,200
135,8002,888,600
147,5003,146,000
139,5002,970,000
139,5002,970,000
139,5002,970,000
139,5002,970,000
144,5003,080,000
147,0003,135,000
153,0003,267,000
148,3003,163,600
149,5003,190,000
150,9003,220,800
140,1002,983,200
133,7002,842,400
140,2002,985,400
138,3002,943,600
145,8003,108,600
140,8002,998,600
118,2002,756,600
118,2002,501,400
171,5003,674,000
106,5002,244,000
167,0003,575,000
508,50011,088,000
448,4009,765,800
162,9003,484,800
150,9003,220,800
170,1003,643,200
150,9003,220,800
187,4004,023,800
160,5003,432,000
150,9003,220,800
152,1003,247,200