Chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO)

ISO 9001-2015

ISO 14001-2015

Chứng nhận chất lượng sản phẩm

Chứng thực năng lực chế tạo
Năng lực quy trình chế tạo
Chứng nhận QCVN
Chứng nhận VietCert
Chất lượng sơn Epoxy, Ankyd