CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015.
  • Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn: ISO 14001:2015
  • Là nhà sản xuất và cung cấp sơn hàng đầu Việt Nam.
  • Dịch vụ dành cho khách hàng tư nhân và thương mại.
  • Hơn 30 năm kinh nghiệm và tập trung thực sự vào sự hài lòng của khách hàng.